Algemene voorwaarden Uitgeverij B.O.S.

Artikel 1 DEFINITIES

Leverancier Uitgeverij B.O.S.

Afnemer De rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie leverancier een overeenkomst aangaat tot het leveren van producten.

Docent De rechtspersoon die namens afnemer bestelt en bij of voor afnemer werkzaam dient te zijn. Partijen Leverancier en afnemer tezamen.

Overeenkomst Het gezamenlijk besluit van leverancier en afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij leverancier toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde producten te leveren tegen een door de afnemer te verrichten betaling en/of prestatie.

Producten Alle door leverancier vervaardigde producten waaronder boeken, losbladige modules, elektronische uitgaven, (proef- en her-) examens, geluidsdragers uitgegeven onder de naam Uitgeverij B.O.S., Kenniscentrum B.O.S., Sylvia Schulte, alsmede door leverancier te verrichten diensten, welke op verzoek van een der partijen nader worden bepaald en schriftelijk worden vastgelegd. Op deze producten zijn eveneens auteursrechten voorbehouden aan leverancier.

Licentie Een door de leverancier aan afnemer onder bepaalde voorwaarden verleend gebruiksrecht t.a.v. een product.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van werk van leverancier, tenzij partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk afwijken.
  2. Een ingevolge lid 2.1 overeengekomen afwijking geldt uitsluitend voor het aanbod, de offerte of de overeenkomst waarbij deze is gemaakt.
  3. Slechts afnemers kunnen examens en herexamens aankopen. Docenten zijn nimmer gemachtigd om examens en/of herexamens namens afnemer aan te kopen. Misbruik wordt bestraft en geeft leverancier het recht om afnemer waar docent werkzaam bij/voor is, uit te sluiten van bestellingen van producten waaronder examens en herexamens.
  4. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk verworpen.

Artikel 3 PRIJZEN EN OFFERTES

  1. Alle prijzen van producten, zoals vermeld op de website van leverancier, in catalogi en offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald dan wel overeengekomen.
  2. Offertes van leverancier zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte. Na deze termijn kan door afnemer van de offerte geen beroep meer worden gedaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  3. Alle prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten, tenzij anders bepaald door leverancier. Eventueel verstrekte korting wordt berekend over de prijs exclusief btw en overige kosten.
  4. Leverancier behoudt zich gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht voor de prijs wegens onvoorziene, niet van de wil van leverancier afhankelijke, omstandigheden te verhogen.
  5. Ingeval van een prijsverhoging als bedoeld in artikel 3.4 heeft een afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging meer dan 5% (exclusief btw en verzendkosten) bedraagt.

Artikel 4 BESTELLINGEN

  1. Leverancier behoudt zich het recht voor per bestelling dan wel per levering een kredietlimiet te stellen onder nader te stellen voorwaarden. Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor niet tot levering over te gaan ingeval van overschrijding van een gesteld kredietlimiet.
  2. Een geplaatste bestelling impliceert nimmer een recht op levering zolang de bestelling niet uitdrukkelijk door leverancier is aanvaard.

Artikel 5 LEVERINGSCONDITIES EN VERZENDING

  1. Bij verzending van producten door leverancier naar afnemer is leverancier gerechtigd de verzendkosten hiervan bij afnemer in rekening te brengen. Veelal neemt leverancier een deel van de verzendkosten voor haar rekening als tegemoetkoming: het is echter aan leverancier om te bepalen of en zo ja welk deel van de verzendkosten door leverancier worden vergoed. Btw verzendkosten ‘volgt de dienst’ (bepaald door De Belastingdienst), d.w.z. indien alleen lesmateriaal wordt verzonden, dan 9%; indien lesmateriaal gecombineerd wordt met (her)examen(s), dan 21%; indien alleen diploma of getuigschrift IVIO, dan 0%.
  2. Ingeval van artikel 5.1 is verzending voor risico van leverancier.
  3. indien afnemer product(en) wenst op te halen, dient dit per mail of telefonisch te worden doorgegeven aan leverancier. Leverancier reserveert product(en) dan voor afnemer. Transport is dan voor risico van afnemer. Eventueel vooraf betaalde verzendkosten worden niet gerestitueerd. Bij een online bestelling kan de afnemer altijd aangeven of product wordt opgehaald dan wel dient te worden verzonden door leverancier.

Artikel 6 RETOUREN

  1. Het retourneren van producten door afnemer aan leverancier is uitgesloten, tenzij leverancier hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk (e-mail) toestemming heeft verleend.
  2. Retourneren van producten als bedoeld in artikel 6.1 zijn voor kosten van de afnemer.

Artikel 7 RECLAMES

  1. Retourneren van producten als bedoeld in artikel 6.1 is alleen dan mogelijk indien de te retourneren lesmaterialen de op dat moment betreffende druk hebben, onbeschadigd zijn en in de originele, met band verzegelde verpakking worden bezorgd.
  2. Retourneren van examens ter correctie is op kosten afnemer. Gemaakte én ongemaakte examens zijn voorzien van alle meegeleverde bescheiden (ook usb) en een ondertekend examenbevestigingsformulier. Ongebruikte examens worden niet gecrediteerd en mogen slechts in overleg met leverancier voor een andere examenkandidaat worden gebruikt (u ontvangt dan per mail een vervangend examenbevestigingsformulier.
  3. Retourneren van misdrukken en/of beschadigde producten is slechts mogelijk indien afnemer binnen 14 dagen na ontvangst van het product hiervan melding maakt bij leverancier teneinde een retourakkoord te verkrijgen.
  4. Ingeval van artikel 7.1 is afnemer niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schroten, behoudens voor zover de opschorting betrekking heeft op het deel van de factuur inzake de misdrukken en/of beschadigde producten en mits hiervoor artikel 7.1 en 7.2 zijn opgevolgd.

Artikel 8 BETALINGSSTERMIJN EN FACTURERING

  1. Afnemer heeft de keuze de producten direct bij bestelling (veilig online) te betalen of op factuurbasis te bestellen. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de door leverancier aangegeven wijze, tenzij in onderling overleg een andere betalingstermijn is overeengekomen..
  2. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op.
  3. Ingeval van overschrijding van de in artikel 8.1 genoemde betalingstermijn is afnemer per direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Leverancier is alsdan gerechtigd naast de kredietrente de geldende wettelijke dan wel handelsrente bij afnemer in rekening te brengen. Dit laat onverlet het recht van leverancier om de vordering ter incasso over te dragen. Ingeval van incasso is afnemer vanaf de datum van verzuim zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

Artikel 9 LEVERINGSTERMIJN

  1. Een eventueel tussen partijen overeengekomen leveringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen.
  2. Leverancier streeft naar een verzending binnen 4 werkdagen na bevestiging van de bestelling, maar is voor aflevering afhankelijk van o.a. PostNL.
  3. Producten mogen besteld worden door vaste medewerkers die werkzaam zijn bij geregistreerde opleiders (afnemer). Ook zij dienen een account aan te maken alvorens te kunnen bestellen. In dit account vermelden zij de opleider voor wie zij werken. Wij zullen altijd bij deze opleider verifiëren of degene die het account aanmaakt, daadwerkelijk gemachtigd is om voor de opleider bestellingen te plaatsen. Onze AV zijn ook van toepassing op deze vaste medewerkers voor wie u akkoord heeft gegeven om te mogen bestellen.
  4. Indien een docent of medewerker zich voordoet als opleider (afnemer) en opleider (afnemer) is hiervan niet op de hoogte, dan worden alle kosten vermeerderd met administratiekosten van 20% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 verhaald op de docent. In dit geval wordt de factuur direct na overschrijding van de betalingstermijn overgedragen aan RechtNetAdvocaten. Eventuele extra kosten en kosten voor incassoprocedures worden in dit geval verhaald op de docent.
  5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van termijnoverschrijding noch geeft zij afnemer het recht de overeenkomst geheel te ontbinden. Gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk indien de ontbinding betrekking heeft op die producten waarvan een schriftelijk overeengekomen leveringstermijn is overschreden en voorts voor zover en eerst nadat afnemer leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij leverancier alsnog een redelijke termijn tot nakoming wordt gegeven en levering binnen die termijn niet plaatsvindt.

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD (zie ook artikel 18)

  1. Alle door leverancier geleverde producten blijven eigendom van leverancier totdat afnemer alle verplichtingen uit de met leverancier gesloten overeenkomst is nagekomen.
  2. Niets uit uitgaven van lesmaterialen en (her)examens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronische, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (leverancier).
  3. Het is niet toegestaan geleverde lesmaterialen door te verkopen aan iemand anders dan een student, vaste medewerker of docent die is ingeschreven of werkzaam is bij de afnemer.
  4. Het is niet toegestaan geleverde (her)examens door te verkopen of te verpanden. Voor overige examenregels verwijzen wij u naar ons examenreglement.
  5. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  6. indien derden beslag (willen doen) leggen dan wel andere rechten willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten is afnemer verplicht leverancier daarvan direct op de hoogte te stellen.
  7. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan leverancier ter inzage te geven.
  8. Door leverancier geleverde producten, die ingevolge dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  9. Ingeval leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft afnemer op voorhand onvoorwaardelijk en niet-herroepbaar toestemming aan leverancier of door leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die producten mede terug te nemen.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

  1. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige door afnemer of derden geleden of te lijden schade, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst dan wel het daarmee in gebreke blijven, behoudens in het geval van artikel 7.1.
  2. Voorts is leverancier nimmer aansprakelijk voor schade die afnemer of een derde stelt te lijden dan wel te hebben geleden als gevolg van de omstandigheid dat een door leverancier uitgegeven product, zoals later wordt vastgesteld door leverancier dan wel door een daartoe bevoegde instantie, bij de verschijning te onrechte (niet) als schoolboek in de zin van de Wet op de Vaste Boekenprijs is aangemerkt.
  3. Indien er voor zover op leverancier (contractueel dan wel wettelijk) enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van het product ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Ingeval er sprake is van een licentie is deze aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs berekend over de duur van de overeenkomst met een maximum van één jaar.
  4. Leverancier is nimmer aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogeheten gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (het gebruik van) het product dan wel licentie mocht lijden.
  5. Leverancier zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen als genoemd in dit artikel indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier.
  6. De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zoals bedoeld in dit artikel, ontstaat slechts indien afnemer leverancier onverwijld en schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en leverancier ook na deze termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichting tekort blijft schieten.

Artikel 12 OVERMACHT

  1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan leveranciers schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
  2. Duurt de overmachttoestand langer dan 3 maanden, dan hebben zowel Leverancier als afnemer het recht de overeenkomst schriftelijk geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
  3. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding.
  4. Onder overmacht wordt hier verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen doch waardoor leverancier niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Onder van buiten komende oorzaken wordt eveneens begrepen: stakingen, uitsluitingen of andere problemen bij de productie door leverancier of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport. Leverancier zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.
  5. Voor zover leverancier ten tijde van het intreden van de overmachttoestand haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zou kunnen nakomen is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Afnemer is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 BEEINDIGING EN ONTBINDING

  1. Leverancier kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen dan wel haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst opschorten indien afnemer aan één of meerdere substantiële verplichtingen jegens leverancier niet, niet tijdig, dan wel niet volledig voldoet, onverminderd het recht van leverancier op volledige schadevergoeding.
  2. Afnemer is gehouden leverancier zo spoedig mogelijk (schriftelijk) in kennis te stellen van:
   1. een (voorgenomen) wijziging van de zeggenschap over de onderneming van afnemer;
   2. het verkrijgen van (gedeeltelijke dan wel volledige) zeggenschap door afnemer over een (of meerdere) onderneming(en) van derden;
   3. (door afnemer) voorgenomen activiteiten op het gebied van, dan wel kenmerkend voor het “uitgeversbedrijf”, indien deze activiteiten (mogelijk) concurreren met de activiteiten van leverancier.

Indien een van de omstandigheden als genoemd onder a t/m c van dit artikel zich voordoet, is leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van leverancier op volledige schadevergoeding c.q. zonder tot enige schadevergoeding jegens afnemer gehouden te zijn.

  1. Partijen hebben over en weer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, indien de wederpartij faillissement aanvraagt, dan wel het faillissement voor haar wordt aangevraagd dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

  1. Op deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden alsmede alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.
  2. Eventuele geschillen tussen partijen, voortvloeiend uit of verband houdende met deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden dan wel onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, offertes en overeenkomsten kunnen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s Gravenhage. Partijen zullen echter in alle gevallen trachten een minnelijke oplossing voor het geschil te bereiken teneinde een gerechtelijke procedure te voorkomen.

Artikel 15 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

  1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van deze voorwaarden via de website van leverancier.
  2. De gewijzigde dan wel aanvullende voorwaarden als bedoeld in artikel 15.1 zijn ook van toepassing op al bestaande overeenkomsten vanaf 30 dagen na bekendmaking van deze voorwaarden aan afnemer.

Artikel 16 OVERDRACHT

  1. Leverancier is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits leverancier hiervan schriftelijke mededeling doet aan afnemer en onder het beding dat de verkrijgende partij ten aanzien van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van leverancier treedt.

Artikel 17 OVERIGE BEPALINGEN

  1. Indien enige bepaling van deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden en/of van een tussen partijen gesloten overeenkomst nietig blijkt te zijn dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen. Vernietiging van een bepaling bij een rechterlijke uitspraak laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
  2. Leverancier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56606192.
  3. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden en de overeenkomst (en/of specifieke leveringsvoorwaarden), gaat het bepaalde in de overeenkomst (en/of specifieke leveringsvoorwaarden) voor.

Artikel 18 AUTEURSRECHTEN enz.

  1. Afnemer garandeert door aangaan van een overeenkomst dat er geen inbreuk wordt gedaan op auteursrecht of recht van het industriële eigendom. De wederpartij (afnemer) vrijwaart ons, zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken die derden kunnen doen gelden.
  2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijft leverancier rechthebbende op het auteursrecht van door leverancier vervaardigde werken zoals kopij, ontwerpen, foto’s, programmatuur e.d.

Artikel 19 PRIVACYBELEID

19.1 Indien afnemer voor de eerste keer voor een examenkandidaat een (her)examen bestelt, wordt gevraagd om op bestelsite de volledige achternaam en voorletters en geboortedatum van deze kandidaat te vermelden. Deze gegevens worden overgenomen op het meegeleverde examenformulier, dat deze examenkandidaat verder aanvult met geboorteplaats en voor akkoord ondertekend (zie ook 19.4).

19.2 Van deze examenkandidaat wordt een fysiek dossier aangelegd bij leverancier, waarin alle gecorrigeerde (her)examens worden bewaard. Ingeval van digitaal geleverde (her)examens wordt dit ook digitaal bewaard op een beveiligde computeromgeving.

19.3 Genoemde (her)examens worden tot uiterlijk 3 jaar na aanmelding door afnemer bij leverancier bewaard. Dit omdat de positieve uitslag van een gemaakt examen niet langer dan 3 jaar geldig is voor het behalen van een overalldiploma.

19.4 Indien examenkandidaat recht heeft op een diploma of getuigschrift van IVIO-Examenbureau, dan deelt leverancier de naam, voorletters, geboortedatum en geboorteplaats met IVIO-Examenbureau om te vermelden op het diploma of getuigschrift. IVIO-Examenbureau bewaart deze gegevens niet.

19.5 Leverancier bewaart een kopie van een diploma of getuigschrift zowel digitaal als fysiek in het dossier van de examenkandidaat tot uiterlijk 3 jaar na afgiftedatum.

19.6 Leverancier bewaart tot uiterlijk 5 jaar na aanmelding bij afnemer digitaal een aan afnemer gemaild overzicht met door examenkandidaat behaalde resultaten. Bij het verloren gaan / zoekraken van het originele diploma of getuigschrift is het hierdoor voor leverancier mogelijk om tot uiterlijk 5 jaar na aanmelding bij afnemer een kopie diploma of getuigschrift aan te vragen bij IVIO-Examenbureau. Dit kan uitsluitend op aanvraag door afnemer (opleider van de examenkandidaat) tegen vergoeding van € 75,00. (Dit geldt ook indien het om een kopie diploma of getuigschrift gaat dat jonger is dan 5 jaar.)

19.7 Leverancier vernietigt binnen 30 dagen na 5 jaar na aanmelding bij afnemer alle fysieke en digitale documenten/dossiers van de examenkandidaat, tenzij de examenkandidaat eerder een schriftelijk verzoek (voorzien van kopie identiteitsbewijs) hiertoe indient bij leverancier.

19.8 Leverancier gebruikt de aan haar verstrekte persoonsgegevens voor geen enkel ander doel dan hierboven is vastgelegd.